پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار نخست وزیر ارمنستان و هیئت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار نخست وزیر ارمنستان و هیئت همراه

دریافت

دیدار نخست وزیر ارمنستان و هیئت همراه

دریافت

دیدار نخست وزیر ارمنستان و هیئت همراه

دریافت

دیدار نخست وزیر ارمنستان و هیئت همراه

دریافت

دیدار نخست وزیر ارمنستان و هیئت همراه

دریافت

دیدار نخست وزیر ارمنستان و هیئت همراه

دریافت