پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار نخست وزیر عراق و هیات همراه

دریافت آلبوم:

دیدار نخست وزیر عراق و هیات همراه

دریافت

دیدار نخست وزیر عراق و هیات همراه

دریافت

دیدار نخست وزیر عراق و هیات همراه

دریافت

دیدار نخست وزیر عراق و هیات همراه

دریافت

دیدار نخست وزیر عراق و هیات همراه

دریافت

دیدار نخست وزیر عراق و هیات همراه

دریافت