پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

اعطای درجه سرلشکری به فرمانده کل سپاه

دریافت آلبوم:

اعطای درجه سرلشکری به فرمانده کل سپاه

دریافت

اعطای درجه سرلشکری به فرمانده کل سپاه

دریافت

اعطای درجه سرلشکری به فرمانده کل سپاه

دریافت

اعطای درجه سرلشکری به فرمانده کل سپاه

دریافت