پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت آلبوم:

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای حبیب صداقت از تهران
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای امیرحسین رحمتی از استان گلستان
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای محمد بهرامی از استان لرستان
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای محمد بهرامی از استان لرستان
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای محمد بهرامی از استان لرستان
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای حبیب صداقت از تهران
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای قاسم مقدسی از خوزستان
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای مهدی فروغی از قم
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای محمدرضا طاهری از تهران
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

گروه تواشیح از خوزستان و قم
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

گروه تواشیح از خوزستان و قم
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای حسین پورکویر از خراسان رضوی
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای حسن خانچی از خوزستان
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای حمیدرضا مقدسی از اصفهان
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

گروه تواشیح فدک الزهرا (س) از خراسان رضوی
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای حمیدرضا احمدی وفا از خراسان رضوی
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای عبدالحسن محمدپور از اردبیل
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

آقای محمدرضا طاهری از تهران
دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت

محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

دریافت