پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت آلبوم:

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

مرتضی امیری اسفندقه مجری مراسم
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای محمد فخارزاده
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی استاد عین الحسن از هند
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای علیرضا قزوه
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی سرکار خانم اعظم سعادتمند از قم
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای هادی محمدحسنی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی حجت الاسلام محمدمهدی خانمحمدی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای مبین اردستانی (مرتضی)
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای حیدر منصوری از بوشهر
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی حجت الاسلام مهدی پرنیان از یزد
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای سید وحید سمنانی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای یوسفعلی میرشکاک
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای محمدحسن جمشیدی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای امیر تیموری
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای رضا شریفی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای رسول پیره
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای سید ضیا موسوی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای علی چاوشی از کاشان
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای حسین علیپور از اندیمشک
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای حسین دهلوی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی استاد قادر طهماسبی (فرید)
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی استاد ناصر فیض
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای فردوسی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای رضا یزدانی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی استاد عین الحسن از هند
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی حجت الاسلام پرنیان
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای ناصر حامدی از سمنان
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی سرکار خانم اکرم هاشمی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی سرکار خانم اعظم سعادتمند از قم
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای مبین اردستانی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی حجت الاسلام پرنیان از یزد
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای امیر تیموری
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای رضا شریفی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای رسول پیره
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی سرکار خانم عاطفه جعفری از افغانستان
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی سرکار خانم مهدیه انتظاریان
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی سرکار خانم فاطمه عارف نژاد از قم
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی استاد علی موسوی گرمارودی
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی استاد یوسفعلی میرشکاک
دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت