پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت آلبوم:

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر غیرمنتظره رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت