پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب سه عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید

دریافت آلبوم:

انتصاب سه عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید

دریافت

انتصاب سه عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید

دریافت