پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه
دریافت

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه
دریافت

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه
دریافت

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه
دریافت

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه
دریافت

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه
دریافت

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه
دریافت

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دریافت

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دریافت

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دریافت

دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه

دریافت