پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

عیادت رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی

دریافت آلبوم:

عیادت رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی

دریافت

عیادت رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی

دریافت

عیادت رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی

دریافت

عیادت رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی

دریافت

عیادت رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی

دریافت

عیادت رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی

دریافت

عیادت رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی

دریافت