پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت آلبوم:

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی

دریافت