پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت آلبوم:

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت

دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی‌شهر

دریافت