پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت آلبوم:

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت

دیدار اعضای ستاد همایش نکوداشت مرحوم آیت الله محقق داماد

دریافت