پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

دریافت آلبوم:

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

دیدار اعضای شورای‌عالی حوزه‌های علمیه
دریافت