پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا

دریافت آلبوم:

تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا

تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا
دریافت

تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا

تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا
دریافت

تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا

تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا
دریافت

تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا

تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا
دریافت