پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

دریافت آلبوم:

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان

سخنرانی زنده و تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان
دریافت