پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

تقدیم نشان درجه یک نصر به دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دریافت آلبوم:

تقدیم نشان درجه یک نصر به دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دریافت

تقدیم نشان درجه یک نصر به دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دریافت

تقدیم نشان درجه یک نصر به دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دریافت