پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

دریافت آلبوم:

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
دریافت