پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دریافت آلبوم:

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده

دیدار خانواده دانشمند شهید محسن فخری‌زاده
دریافت