پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

دریافت آلبوم:

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت

دریافت دُز اول واکسن ایرانی کرونا

تزریق واکسن ایرانی کرونا
دریافت