پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی

دریافت آلبوم:

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی
دریافت

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی
دریافت

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی
دریافت

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی
دریافت

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی

دریافت

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی

دریافت