پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت آلبوم:

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

صحبت های آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

لحظه ورود رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری در دیدار نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

لحظه ورود رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

لحظه ورود رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

بیان نظرات و دیدگاه ها توسط نخبگان
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت