پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار جمعی از معلمان

دریافت آلبوم:

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

گزارش آقای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان در حسینیه امام خمینی(ره)
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

در حاشیه دیدار معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان در حسینیه امام خمینی(ره)
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان در حسینیه امام خمینی(ره)
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

لحظه ورود رهبر معظم انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

لحظه ورود رهبر معظم انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

قرائت آیاتی از کلام الله مجید در ابتدای دیدار توسط قاری
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

گزارش آقای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان در حسینیه امام خمینی(ره)
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

لحظه ورود رهبر انقلاب در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

لحظه ورود رهبر معظم انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

رهبر معظم انقلاب اسلامی
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت

دیدار جمعی از معلمان

دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
دریافت