پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

دریافت آلبوم:

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای روحانی

دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت چهار هزار شهید روحانی
دریافت