پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

هیئت همراه رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت ایرانی
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس جمهور
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس جمهور ایران و آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

رهبر معظم انقلاب اسلامی
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

هیئت همراه رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت ایرانی
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

هیئت همراه رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت ایرانی
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس جمهور
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت

دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت‌ همراه‌

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان
دریافت