پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه

دریافت