پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

برگزاری جلسه نمایندگان تشکل های دانشجویی با رئیس سازمان برنامه و بودجه

دریافت آلبوم:

برگزاری جلسه نمایندگان تشکل های دانشجویی با رئیس سازمان برنامه و بودجه

برگزاری جلسه نمایندگان تشکل های دانشجویی با رئیس سازمان برنامه و بودجه
دریافت