پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه

دریافت

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه

دریافت

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه

دریافت

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه

دریافت

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه

دریافت

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه

دریافت

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه

دریافت

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه

دریافت

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه

دریافت

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه

دریافت