پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه
دریافت

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه
دریافت

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه

دیدار رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه
دریافت