پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار زیاد النَخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیأت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار زیاد النَخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیأت همراه

دیدار زیاد النَخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیأت همراه
دریافت

دیدار زیاد النَخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیأت همراه

دیدار زیاد النَخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیأت همراه
دریافت

دیدار زیاد النَخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیأت همراه

دیدار زیاد النَخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیأت همراه
دریافت