پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار رئیس‌جمهور تونس جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت