پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت

دریافت آلبوم:

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت
دریافت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت
دریافت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت
دریافت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت
دریافت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت
دریافت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت
دریافت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت
دریافت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت
دریافت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت
دریافت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت

دیدار خانواده‌های شهدای خدمت
دریافت