پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت آلبوم:

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت

مراسم تحلیف مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی

دریافت