پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بازديد از نمايشگاه تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي دريايي ارتش

دریافت آلبوم:

بازديد از نمايشگاه تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي دريايي ارتش

بازدید از نمایشگاه تجهیزات نظامی - دریایی
دریافت

بازديد از نمايشگاه تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي دريايي ارتش

بازدید از نمایشگاه تجهیزات نظامی - دریایی
دریافت

بازديد از نمايشگاه تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي دريايي ارتش

بازدید از نمایشگاه تجهیزات نظامی - دریایی
دریافت

بازديد از نمايشگاه تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي دريايي ارتش

بازدید از نمایشگاه تجهیزات نظامی - دریایی
دریافت

بازديد از نمايشگاه تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي دريايي ارتش

بازدید از نمایشگاه تجهیزات نظامی - دریایی
دریافت