پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار جمعي‌ از پزشكان‌، پيراپزشكان‌ و مديران‌ بهداري‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌

دریافت آلبوم:

ديدار جمعي‌ از پزشكان‌، پيراپزشكان‌ و مديران‌ بهداري‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌

ديدار جمعي‌ از پزشكان‌، پيراپزشكان‌ و مديران‌ بهداري‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌
دریافت

ديدار جمعي‌ از پزشكان‌، پيراپزشكان‌ و مديران‌ بهداري‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌

ديدار جمعي‌ از پزشكان‌، پيراپزشكان‌ و مديران‌ بهداري‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌
دریافت

ديدار جمعي‌ از پزشكان‌، پيراپزشكان‌ و مديران‌ بهداري‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌

ديدار جمعي‌ از پزشكان‌، پيراپزشكان‌ و مديران‌ بهداري‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌
دریافت

ديدار جمعي‌ از پزشكان‌، پيراپزشكان‌ و مديران‌ بهداري‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌

ديدار جمعي‌ از پزشكان‌، پيراپزشكان‌ و مديران‌ بهداري‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌
دریافت