پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه

دیدار رییس جمهور موریتانی و هیات همراه
دریافت