پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

اخبار

كمك‌ به‌ نيازمندان‌ و مستمندان‌ در هفته‌ احسان‌ و نيكوكاري
بمناسبت‌ هفته‌ احسان‌ و نيكوكاري‌، از سوي‌ حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ مبلغ‌ يكصد ميليون‌ ريال‌ (100/000/000) به‌ اين‌ امر اختصاص‌ داده‌ شد. اين‌ مبلغ‌ بمنظور كمك‌ به‌ نيازمندان‌ و مستمندان‌ به‌ حساب‌ 3333 بانك‌ ملي‌ ايران‌ در وجه‌ كميته‌ امداد امام‌ خميني‌ (رض‌) واريز شده‌ است‌.
مشاركت‌ در امر خير جشن‌ عاطفه‌ها
در آستانه‌ برگزاري‌ جشن‌ عاطفه‌ها و به‌ مناسبت‌ آغاز سال‌ تحصيلي‌ جديد، حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌، به‌ منظور مشاركت‌ در امر خير كه‌ مصداق‌ «تعاونوا علي‌البر و التقوي‌» است‌، مبلغ‌ پنجاه‌ ميليون‌ ريال‌ اختصاص‌ دادند.
كمك‌ به‌ حساب‌ 100 حضرت‌ امام
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ بمناسبت‌ سالگرد صدور فرمان‌ حضرت‌ امام‌ (رض‌) مبني‌ بر تشكيل‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ منظور كمك‌ به‌ حساب‌ 100 حضرت‌ امام‌، مبلغ‌ يكصد ميليون‌ ريال‌ به‌ اين‌ امر، اختصاص‌ دادند.
كمك‌ مالي‌ براي‌ ياري‌ رساندن‌ به‌ ملت‌ فلسطين‌
در پي‌ فرمايشات‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در نماز جمعه‌ تهران‌ در خصوص‌ كمك‌ مالي‌ براي‌ ياري‌ رساندن‌ به‌ ملت‌ مظلوم‌ و ستمديده‌ فلسطين‌، كاركنان‌ دفتر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ بمنظور ابراز حمايت‌ عملي‌ از انتفاضه‌ فلسطين‌ از يك‌ تا ده‌ روز حقوق‌ خود را به‌ اين‌ امر اختصاص‌ دادند.
كمك‌ به‌ نيازمندان‌ و مستمندان‌ بمناسبت‌ هفته‌ احسان‌ و نيكوكاري‌
بمناسبت‌ هفته‌ احسان‌ و نيكوكاري‌، از سوي‌ حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ مبلغ‌ يكصد ميليون‌ ريال‌ (100/000/000) به‌ اين‌ امر اختصاص‌ داده‌ شد. اين‌ مبلغ‌ بمنظور كمك‌ به‌ نيازمندان‌ و مستمندان‌ به‌ حساب‌ 3333 بانك‌ ملي‌ ايران‌ در وجه‌ كميته‌ امداد امام‌ خميني‌ (رض‌) واريز شده‌ است‌.
تخصيص‌ پنجاه‌ ميليون‌ ريال‌ به‌ حساب‌ 3333 كميته‌ امداد به‌ مناسبت جشن‌ عاطفه‌ها
در آستانه‌ برگزاري‌ جشن‌ عاطفه‌ها و به‌ مناسبت‌ آغاز سال‌ تحصيلي‌ جديد، حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌، به‌ منظور مشاركت‌ در اين‌ امير خير كه‌ مصداق‌،
كمك‌ به‌ حساب‌ 100 حضرت‌ امام
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ منظور كمك‌ به‌ حساب‌ 100 حضرت‌ امام‌ ، مبلغ‌ يكصد ميليون‌ ريال‌ را به‌ اين‌ امر، اختصاص‌ دادند.
كمك به جشن عاطفه‏ها
در آستانه برگزارى جشن عاطفه‏ها و به مناسبت آغاز سال تحصيلى جديد، حضرت آيت‏الله خامنه‏اى رهبر معظم انقلاب اسلامى، به منظور مشاركت در اين امر خير كه مصداق "تعاونوا على البر و تقوا" است، مبلغ پنجاه ميليون ريال اختصاص دادند.
اين مبلغ جهت جشن عاطفه‏ها، به حساب 3333 به نام كميته امداد امام خمينى، نزد بانك ملى ايران، شعبه انقلاب اسلامى واريز شد تا براى حمايت از نونهالان محروم، مورد استفاده قرار گيرد.
كمك به آوارگان و آسيب ديدگان كوزوو
حضرت آيت‏الله خامنه‏اى رهبر معظم انقلاب اسلامى و ولى امر مسلمين، جهت كمك به آوارگان و آسيب ديدگان كوزوو، مبلغ يكصد ميليون ريال منظور فرمودند كه به حساب ستاد كمك رسانى كوزو و، به شماره 88888 بانك ملى شعبه مركز واريز گرديد.
كمك به مردم مسلمان آسيب ديده در زلزله اردبيل
حضرت آيت‏الله خامنه‏اى رهبر معظم انقلاب اسلامى براى كمك به مردم مسلمان آسيب ديده در زلزله اردبيل و بجنورد،مبلغ يك ميليارد ريال اختصاص دادند. اين مبلغ به حساب 898 بانك ملى ايران - شعبه مركز واريز گرديد.

عناوین منتخب