پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

طلای قرضی
طلای قرضی
چند سکه سال قبل قرض کردم که قیمت آن فرضاً یک میلیون و دویست هزار بود با این حساب که سکه هر سال حدود دویست هزار افزایش داشت. امروز سکه حدود سه ملیون و هشتصد هزار است؛ آیا باید سکه را به قیمت روز بپردازم یا قیمتی که قرض کردم؟