پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

حکم ماهی که در آب مرده
حکم ماهی که در آب مرده
ماهی پرورشی بار اول از استخر اصلی به وسیله سطل یا تور به ماشین مخصوص حمل (اکسیژن دار) منتقل می شود و دوباره از ماشین به داخل یک ظرف نگهداری ماهی (اکسیژن دار) در مغازه منتقل می شود اگر ماهی در یکی از این ظرف ها و در آب بمیرد، حلال است؟