پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

شرط وجه التزام
شرط وجه التزام
اگر معامله به صورت نسیه باشد و فروشنده برای جبران زیان وارده بابت عدم پرداخت ثمن معامله در وقت مقرر، در ضمن عقد یا عقد خارج لازم دیگری، شرط کند، اگر خریدار در تاریخ مقرر مبلغ را پرداخت نکند، مبلغ مشخصی را بپردازد.
پوشاندن زینت
پوشاندن زینت
با توجه به این که برای بانوان پوشاندن_دست تا مچ لازم نیست، اگر با حنا یا لاک یا انگشتر و مانند آن، دست را زینت داده باشد نیز پوشاندن آن از نامحرم لازم نیست؟