پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

قطع دستگاه پزشکی از بیمار
قطع دستگاه پزشکی از بیمار
بیماری که بر اساس دانش پزشکی امروز، امیدی به شفا و یا بهبود او وجود ندارد و با استفاده از دستگاه ممکن است چند روز بیشتر زنده بماند، آیا به منظور کوتاه کردن مدت درد و رنج بیمار، استفاده نکردن از دستگاه یا قطع آن جایز است؟