پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار جمع كثيرى از بسيجيان سراسر كشور

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
برادران و خواهران عزيز بسيجي؛ خيلي خوش آمديد. بخصوص شما برادران و خواهراني که از راههاي دور و شهرهاي ديگر، زحمت کشيديد و تشريف آورديد و اين جلسه صميمي و باصفا و پُر از روح معنويت و عشق و ايثار را تشکيل داديد.
هفته بسيج، در حقيقت فرصتي براي ارائه حرکت عظيمي است که به وسيله امام بزرگوار راحل، در اين کشور پايه گذاري شد و اين حرکت، در اين منطقه اسلامي و ديني، براي ديگر ملتها هم ان شاءاللَّه الگو و سرمشق خواهد شد.از حوادث زودگذري که گاهي بر اثر تبليغات خصمانه دشمنان، در افکار عمومي ملتها به وجود مي آيد و مانع و عايقي براي الگوگيري ملتها مي شود، بگذريد. حرکت ماندگار، اين است. «الم تر کيف ضرب اللَّه مثلاً کلمة طيّبة کشجرة طيّبة اصلها ثابت»  مسأله اين است که ريشه و پايه، سالم و محکم و استوار باشد. حرکت بسيج، از اين قبيل است. علي رغم اظهارات خصمانه دشمنان جمهوري اسلامي  - که هر هنري هم اين ملت دارد، آنها سعي مي کنند با چشم بدبيني به آن نگاه کنند و آن را عيب معرفي نمايند - و به کوري چشم آنها، حرکت بسيج، يک حرکت خردمندانه و منطقي و استوار و کاملاً حکيمانه است.
حکمت امام بزرگوار ما، در خيلي از مسائل آشکار شد. اين، يکي از برجسته ترينِ آن مسائل است. بدون اين که بخواهيم نسبت به زحمات نيروهاي مسلّحِ سازماندهي شده منظّمِ نظامي - که حقيقتاً در کشور ما، سپاه و ارتش، دو نيروي مسلّحِ کارآمدِ ارزشمند هستند و زحمات عظيمي هم کشيده اند و خدمات بزرگي هم کرده اند - ترديدي به ذهن بياوريم، بايد عرض کنيم که عمده کار در هر حرکت نظامي، پشتيباني مردم است و اين پشتيباني - که در کشور ما، به شکل بسيج بود - هر جا باشد، در نبرد نظامي و هر نبرد ديگر، داروي شفابخش ضعفها و هزيمتها و عقب ماندگيهاست.
 بنابراين، هم در جنگ تحميلي، هم پيش از آن و هم بعد از آن تا امروز، اساس فضيلت، متوجّه به بسيج است. خودِ حرکت بسيج هم، از روز اوّل تا امروز، يک حرکت خردمندانه بوده است. به تبليغات دشمنان، که بهترين جوانان ما و فداکارترين و با صفاترين و نورانيترين عناصر اين ملت را، به تعصب و تحجّر رمي مي کنند، کاري نداريم. روشن بيني، حرکت منطقي و خردمندانه، محاسبات دقيق، کار دقيق و نتايج علمي، جزو خصوصياتي بوده که از روز اولّ تا امروز، در بسيج مردمي محسوس بوده است.
من مي خواهم عرض کنم، اوّلين تشکيلات مسلّحِ نظامي انقلاب که از انقلاب جوشيد، در حقيقت فرزند بسيج بود. کميته انقلاب اسلامي هم، در واقع از بسيجِ نيروها به جود آمد. خودِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، با اين همه برکاتي که در طول سالهاي متمادي از آن ديده شد، در واقع فرآورده اي از فرآورده هاي بسيج نيروهاي مردمي است. بعد هم بحمداللَّه تا امروز، بسيج به شکل يک مؤسّسه و يک سازمان و يک نيرو، وجود و حضور دارد و بعد از اين هم، بايستي اين چنين باشد. اين، يک حرکت خردمندانه بود.
براي کشوري که آماج اين همه حمله خصمانه و خباثت آميز دشمنان است، جز بسيج نيروهاي مردمي، هيچ راه علاجي وجود ندارد. اگر بسيج نيروهاي مردم نمي بود و امام بزرگوار، از نيروي ايمان و عشق مردم، در سازماندهي اين عناصر مؤمن و نوراني در سراسر کشور - اقوام مختلف و مرزداران و عشاير و جوانان و دانشگاهيان و روحانيون و دانش آموزان و پيرمردان و زنان و دختران جوان و ساير اقشار ملت - استفاده نمي کرد و اين انبوه عظيم نيروي فعّال را به وجود نمي آورد، بدون شک جمهوري اسلامي نمي توانست در مقابل اين همه توطئه و خباثت و دشمني و سنگ اندازي، مقاومت کند.
وقتي شما به اطراف عالم نگاه مي کنيد، از هر طرف، فرياد خصمانه يک جمع و مرکز و گروهي، از روز اوّل تا امروز، عليه انقلاب وجود داشته، هنوز هم هست و بعد از اين هم خواهد بود؛ تعجبي هم ندارد. طبيعت اين حرکت، که ملت ايران را مستقل مي خواهد، دخالت بيگانگان را اجازه نمي دهد، دستهاي دخالتگر را قطع مي کند، در سياستها مستقل مي انديشد، کمپانيها را - که همه چيز دنيا، در دست آنهاست - نديده مي گيرد و شبکه سرطاني جهنمي صهيونيسم را دشمن مي دارد، بديهي است که عليهش دشمني زياد است.
البته ملت ايران، در شناخت دشمن اصلي، اشتباه نخواهد کرد. اين را همه مردم دنيا بدانند. دشمن اصلي، در مقابل نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران، اولاً صهيونيستها هستند  که مي دانند از نظر ملت ايران، رژيم غاصب آنها در فلسطين، يک رژيم غيرمقبول و شناخته نشده و غير رسمي و رو به اضمحلال است. بيشتر دشمنيها هم، از طرف آنهاست. سرمايه داران صهيونيست، در اطراف دنيا، مخصوصاً در امريکا و اروپا، مشغول فعّاليتند. راديوها، روزنامه ها، وسايل ارتباط جمعي و بسياري از امکانات، در اختيار آنهاست و عليه نظام مقدّس جمهوري اسلامي و ملت ايران، فعّاليت مي کنند. دشمن ديگر هم، رژيم امريکاست که در واقع، روي ديگر اين سکه است. آن دشمني هم، به خاطر اين است که پايگاه عظيم اقتصادي و سياسي و نظامي امريکا در ايران - که آن را  پيش بيني کرده و ترتيب داده بود - از دستش رفته است.
هر نظامي، با هر فکر و منطق و ممشايي که در ايران بر سر کار مي آمد و جلوِ زياده طلبي امريکا را در اين کشور نمي گرفت، اين قدر مورد دشمني نبود. بنابراين، دشمن اصلي، اين دو عنصر پليد و خبيث - يعني شيطان بزرگ و صهيونيستها - هستند. ملت ايران، دچار اشتباه نخواهد شد. هر جايي هم، هر دشمني اي مشاهده شود، از طرف اين دو دشمن است. اگر هر اسم و گروه و بلندگو و شخص و دولت ديگري، وارد اين ميدان شود، درجه دو و فرعي است. دشمن اصلي، صهيونيستها و نيز دولت و رژيم امريکاست که تحت تأثير کمپانيها و فروشندگان و صادرکنندگان اسلحه و چپاولگران بين المللي قرار دارد و به دست آنها، اداره و پشتيباني مي شود. اين، اساس مسأله است.
شما اگر از اوّل پيروزي انقلاب تا امروز هم نگاه کنيد، ترتيب دشمنيها، به طور متوالي بوده است و نگذاشته اند که بين خصومت عليه جمهوري اسلامي، فاصله اي به وجود آيد. قبل از آن که جنگ تحميلي شروع شود، انواع و اقسام دشمنيهاي اقتصادي و سياسي و تهديدهاي گوناگون وجود داشت. جنگ تحميلي که به وجود آمد، همه دشمنيها، در مسأله جنگ متمرکز شد. هر جاي دنيا، اگر کساني دشمنِ تشکيل يک حکومت بر مبناي انديشه هاي نوراني اسلام و تفکر مترقّي اسلامي بودند، در مسأله جنگ کوشش کردند که نگذارند ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي، با پيروزي نظامي، دشمن خود را از صحنه جنگ خارج کند و مي خواستند مانع فتح نظامي جمهوري اسلامي شوند.
در جنگ، کمک به دشمن ما - يعني رژيم بعثي عراق - را همه براي خودشان يک امر لازم و واجب تلقّي کردند و بي محابا، اين کمک را انجام دادند! اگر ما خيلي خوشبين باشيم و نگوييم که اصل شروع جنگ، به تحريک و دخالت قدرتهاي استکباري بود - ممکن است کساني در اين قضيه ترديد کنند؛ ولي شواهد فراواني در اين خصوص و جود دارد - بدون شک، ادامه جنگ و کمک به رژيم عراق، براي جلوگيري از پيروزي نظامي جمهوري اسلامي، جاي هيچ انکار و ترديدي  نيست.
 شما به اين دولتهايي که در آن روز، قدرتهاي جهاني محسوب مي شدند، نگاه کنيد! قدرت نظام مارکسيستي، در هر نقطه دنيا که وجود داشت، پشت سر رژيم عراق بود. قدرت نظامي و مالي و سياسي امريکا، پشت سر رژيم عراق بود. رژيم عراقي که امروز با انواع وسايل و تبليغات، چهره سران آن را زشت وانمود مي کنند و زشتيها و فجايع ناشي از کارهاي آنها را بر زبان مي آورند؛ همين رژيم، با همين خصوصيات و با همين ماهيت، با ايجاد فجايعي از قبيل حلبچه و جنگ شهرها و به کار بردن سلاح شيميايي و غير آن، چند سال متوالي، مورد تأييد همين آقايانِ به اصطلاح طرفدار حقوق بشر و طرفدار ملتها و مخالف با سلاحهاي شيميايي و غيره بود!
امريکا کمک کرد، کشورهاي بلوک غرب تقريباً به طور کامل کمک کردند. بعضي صريحاً و بعضي هم محرمانه کمک کردند. امريکا و صهيونيستها و عوامل و همپيمانها و تجّار وابسته و پشتيبانان مالي آنها، هر چه توانستند به کار بردند، براي اين که شايد بتوانند جمهوري اسلامي را در اين نبرد هشت ساله شکست دهند، ضربه اي وارد کنند، يا به نظام لطمه بزنند، يا اصل نظام را از بين ببرند، يا نظام را سرافکنده کنند و يا قطعه اي از کشور را ببرند. ملت ايران محکم ايستاد و بسيج نيروها، جوهر و حقيقت خود را در آن ماجراي عظيم نشان داد.
بعد از هشت سال جنگ تحميلي، بالاخره دشمن اعتراف به عجز کرد و نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي و ملت ايران، به کوري چشم دشمنان توانستند، سربلند و پيروز از اين جنگ بيرون آيند و نگذارند يک وجب از خاک کشور اسلامي و حرکت اين ملت، به وسيله دشمن مورد غصب قرار گيرد. بزرگترين افتخار ملت ايران در رابطه با جنگ، همين است که در طول هشت سال، همه قدرتها پشتِ سر رژيم بعثي ايستادند ، تا بتوانند جمهوري اسلامي را سرافکنده و شکست خورده کنند؛ ولي نتوانستند. ملت ايران، ايستاد و فداکاري کرد. امام بزرگوار، بزرگترين تجربه دوران نوراني رهبري خود را در اين جا نشان داد و نگذاشت که ملت ايران، لحظه اي احساس هزيمت و شکست کند و بالاخره دشمن مجبور شد، با سرافکندگي عقب بکشد و در مقابل ضربات رزمندگان اسلام، تاب مقاومت نياورد و عقب نشيني کند و برود.
جنگ، هشت سال طول کشيد. الان هم قريب هشت سال است که دوران بازسازي و تجديد قوا و دوران رسيدن ملت ايران به کارهايي است که هشت سال به خاطر جنگ، نتوانسته بود آن کارها را براي کشور خود انجام دهد. در اين هشت سال دوم هم آنچه توانسته اند، نسبت به اين ملت، خباثت و دشمني انجام داده اند و فروگذار نکرده اند. باز هم پيشقراول، امريکا و صهيونيستهايند. شما نشان همه دشمنيها و جهالتها و خباثتها را نسبت به حقيقت اين انقلاب و نسبت به ملت آزاد و مستقلي که مي خواهد با عقيده خود زندگي کند، در آن جا مشاهده مي کنيد. ملت ايران که جرمي غير از اين ندارد.
جرم ملت ايران، فقط اين است که مي خواهد آزاد و مستقل زندگي کند؛ از قدرتهاي متجاوز و مستکبر دنيا اطاعت نکند؛ مسير خود را خودش معيّن کند؛ سرنوشت خود را خودش تعيين نمايد. جرم ملت ايران، دشمني با ظلم و دفاع از حقيقت و در يک کلمه، دفاع از اسلام است. جرم ملت ايران، پيروي از اسلام، حرکت در پرتو اسلام و زندگي با احکام نوراني اسلام است. جهانخواران، نمي توانند اين را ببينند. دشمنان ملتها، نمي توانند اين را تحمّل کنند. اسلام و قرآن، با ظلم و تجاوز و ستمگري و با تسلّط رژيمهاي خودکامه بر ملتها و بر مردم دنيا، نمي سازد. بديهي است، ملتي که با چنين نظامي، با چنين فکري و در پرتو چنين مشعلي زندگي مي کند، زير بار نمي رود.
اينها مايلند، در ايران و در هر کشور ديگري، رژيمهايي بر سرِ کار باشند که از مردم منقطع باشند، به آن قدرتها متّصل باشند، منافع مردم را زير پا لگد کنند، منافع کمپانيهاي جهانخواران را تأمين کنند، بر طبق تشخيص مردم و به خير و صلاح آنها حرکت نکنند و طبق اشاره انگشت استکبار حرکت کنند. رژيمهاي مرتجعي که شما مي بينيد، اين گونه اند و چقدر هم براي اين زمامداران امريکا، محبوب و مطلوبند. اما نظام مقدّس اسلامي، نظامي است که همه مردم در آن بيدار و هوشيارند؛ با اراده تصميم مي گيرند، در صحنه مسائل زندگي حضور دارند، مسؤولان کشور - دولت، دستگاه قضايي، قوّه مقننه - آزاد و اسلامي فکر مي کنند، براي خدا حرکت مي کنند، به تهديد دشمن اعتنا نمي کنند و از تطميع کسي به طمع نمي افتند. چنين نظامي، براي آنها مطلوب نيست.
در چنين کشور و نظامي، هر حُسني هم که در مردم وجود داشته باشد، از نظر آنها عيب است! از نظر امريکاييها، بزرگترين عيب جمهوري اسلامي اين است که غصب غاصبانِ صهيونيست نسبت به فلسطين را قبول نمي کند. بزرگترين نقطه دشمني آنها با نظام جمهوري اسلامي اين است که چرا شما قبول نمي کنيد چکمه پوشان اسرائيلي، بدون اجازه در خانه مردم حرکت کنند و بر سر آنها بکوبند و حاکمانِ آن مردم باشند؟! همه دنيا قبول کرده اند، شما چرا قبول نمي کنيد؟! بزرگترين نقطه قوت اين ملت، از نظر آنها، بزرگترين نقطه ضعف است!
ملت ايران، عقيده و ايمان و عشق خود، عدالت اجتماعي و رفاه و امنيت در سايه اسلام و توحيد و احکام نوراني و مقدّس اسلام را، هدف قرار داده است و براي آن تلاش مي کند و شعار مي دهد. اين، از نظر آنها تحجّر و تعصّب و کج فهمي است و آن را عيب مي گيرند! ملت ايران از روز اوّل، با رژيم مستکبر امريکا مبارزه کرده است؛ باز هم مبارزه مي کند. آن طور که از قرائن به دست مي آيد، هنوز که هنوز است، رژيم مستکبر امريکا تصميم دارد با اين فکر و اين راه و اين هدف و اين ملت، مقابله  کند.
 البته در طول اين هفده سال، چه رژيم مستکبر امريکا و چه دشمنان متجاوز ديگر، در مواجهه با اين ملت، هميشه تيرشان به سنگ خورده و بينيشان به خاک ماليده شده است. در آينده هم به فضل پروردگار، چه آنها و چه غير آنها، هر کسي با اين ملت مقابله و مبارزه کند و قصد تجاوز و تعرض داشته باشد و بخواهد حق اين ملت را پايمال کند، باز هم تيرش به سنگ خواهد خورد و بيني اش به خاک ماليده خواهد شد.
پانزده سال پيش که امام بزرگوار مي فرمود: «امريکا، هيچ غلطي نمي تواند بکند» ، بعضيها مي گفتند، چه دليلي داريد که هيچ غلطي نمي تواند بکند؛ شايد هم غلطي کرد. اما اگر امروز ما بگوييم، امريکا هيچ غلطي نمي تواند بکند، پانزده سالِ گذشته را به عنوان سند در مقابلمان داريم. تا به حال، چه کار مي توانستند بکنند که نکرده اند؟ ديديد که هيچ غلطي هم نتوانستند بکنند.
 آن طوري که من احساس مي کنم، شياطين صهيونيست، حتّي سردمداران دولت امريکا را هم وسوسه مي کنند و به يک معنا، آنها هم در بعضي از موارد، عامل اينها هستند. امروز احساس مي شود، براي تعرّض و مقابله و خباثت و دشمني عليه ملت ايران و جمهوري اسلامي، وسوسه تند و شديدي، از طرف شياطين صهيونيست، نسبت به سردمداران دولت امريکا وجود دارد؛ ليکن تجربه ي گذشته، در مقابل روي ما و روي آنهاست.
اين ملت، حقگو و حق طلب است و در موضع حق قرار دارد. ما به کسي تجاوز نکرديم، ما عليه هيچ ملتي اقدام نکرديم، ما يک وجب از خاک ملتي را غصب نکرديم، ما منافع هيچ ملتي را تصاحب نکرديم؛ از ما هميشه کمک بوده است. تقريباً مي شود گفت که همه و يا اغلب ملتهاي ضعيف، در طول اين چند سال، با همه گرفتاريهايي که ما داشتيم، به نحوي مشمول کمک و عطوفت ملت ايران شدند.
شما نگاه کنيد، اگر ملتي در اروپا، مورد فشار قرار گرفت و ضعيف شد و مظلوم واقع گرديد، ملت ايران به کمکش شتافت. اگر در آفريقا چنين وضعي پيش آمد، ملت ايران به کمک او رفت. اگر در آسيا بود، اگر در همسايگي ما بود، اگر حتّي دولتي بود که مورد ستم واقع شد و مستضعف و محتاج کمک بود. ملت ايران هميشه به ملتها کمک کرده است.
ما حق  کسي را نگرفتيم، ما کسي را تهديد نکرديم. علي رغم خباثتها و وسوسه هاي دشمنان در خليج فارس نسبت به همسايگان هم، هيچ وقت براي هيچ همسايه اي تهديد نبوده ايم. همسايه ها، عليه ما تهديد درست کرده اند؛ اماملت ايران و نظام مقدس جمهوري اسلامي، عليه هيچ دولت و ملت و کشوري، تهديد نبوده است. ما هميشه کمک کرده ايم. ملت و نظام جمهوري اسلامي، اين است: ملتي در موضع حق، طرفدار حق، دشمن با باطل، دشمن با ظلم و ستم و زورگويي؛ ملت و دولتي که اهل زورگويي و تجاوز و تعرّض نيست و فقط با متعرّضاني که مي خواهند به حقوقش تجاوز و تعرض کنند، مبارزه و مقابله مي کند و محکم مي ايستد و تسليم زورگوهاي دنيا نمي شود. جرم ملت ايران، فقط اين است.
هر جا ملتي با اين خصوصيات باشد، مورد حمايت پروردگار و مورد حمايت سُنن و قوانين تاريخي است. هر کس با او مقابله کند، شکست خواهد خورد و ضربه خواهد ديد و ستم خواهد کشيد. اين، از برکات ايمان و عشق و ايستادگي و حرکت خردمندانه اين ملت و اين نظام به سمت هدفهاي متعالي و نوراني آن است.
اميدواريم که خداوند متعال، شما عزيزان و همه ملت ايران و مسؤولان کشور را موفّق کند و در راهتان مستدام بدارد و کمکهاي الهي در حق اين ملت، هميشگي باشد و دشمنان اين ملت را مقهور و منکوب فرمايد و قلب مقدّس ولي عصر ارواحنافداه را از همه شما راضي کند.
والسّلام عليکم و رحمةاللَّه و برکاته