پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مناسک حج (امام و رهبرى)

  • پيشگفتار
  • مقدمه‏
  • شرايط وجوب حَجّةالاسلام‏
   • مسائل متفرقه استطاعت‏
    چاپ  ;  PDF

    مسائل متفرقه استطاعت

      [46] م ـ اگر زنی شوهرش از دنيا برود و در حيات شوهرش استطاعت مالی نداشته باشد و بعد از مردن او، از ارث شوهر، استطاعت مالی پيدا كند ولی از جهت مرض نتواند به حج برود، در صورتی كه مرض او به نحوی است كه قدرت بر رفتن به حج ندارد، مستطيع نشده و حج بر او واجب نيست و همچنين اگر بعد از مردنِ شوهر، شغل يا زراعت يا صنعتی كه بتواند بعد از برگشتن از حج، زندگی خود را اداره كند نداشته باشد، مستطيع نمی شود، هرچند ارثی كه برده، برای رفتن به حج و برگشتن كافی باشد.
      [47] م ـ زنی كه مهريه اش وافی برای مخارج حج هست و آن را از شوهر خود طلبكار است، اگر شوهرش تمكّن از ادای آن را ندارد، زن حق مطالبه ندارد و مستطيع نيست و اگر تمكّن دارد و مطالبه آن برای زن مفسده ای ندارد، با فرض اين كه شوهر نفقه و مخارج زندگی زن را می دهد، لازم است زن مهريه را مطالبه كند و به حج برود و چنانچه برای او مفسده دارد؛ مثل اين كه ممكن است مطالبه، به نزاع و طلاق منجر شود كه برای زن مفسده دارد، مستطيع نشده است.
      [48] م ـ با وجوه شرعيه؛ مثل سهم امام و سهم سادات، شخص مستطيع نمی شود19 و اگر به مكّه برود، كفايت از حَجّة الاسلام نمی كند.
      [49] م ـ اگر كسی منزل گران قيمتی دارد و در صورتی كه آن را بفروشد و منزل ارزانتر بخرد و با تفاوت قيمت آن بتواند به حج برود، چنانچه منزلی كه دارد زايد بر شؤون او نباشد لازم نيست آن را بفروشد و با اين فرض مستطيع نيست و اگر زايد بر شؤون او باشد،20 با وجود ساير شرايط، مستطيع است.
      [50] م ـ كسی كه از راه كسب يا غير كسب مخارج رفتن و برگشتن حج را دارد و بعد از برگشتن از حج، مقداری از مؤونه زندگی خود را از درآمد كسب؛ مثل منبر و بقيه را از شهريه ای كه از وجوه شرعيه است تأمين می كند، اگر در راه اداره زندگیِ بعد از مراجعت از حج، نياز به شهريه داشته باشد مستطيع نيست.21
      [51] م ـ اگر كسی زمين يا چيز ديگری را بفروشد كه منزل مسكونی تهيه كند، در صورت نياز به منزل مسكونی مستطيع نمی شود هرچند22 پولی كه به دست آورده، برای مخارج حج كافی باشد.
      [52] م ـ اگر شخصی از سال های قبل مستطيع بوده و فعلاً مسافرت با هواپيما، به جهت كسالت، برای او مقدور نباشد و غير از هواپيما وسيله ديگری برای او فراهم نباشد، نمی تواند نايب بگيرد23 و بايد در وقت تمكّن به حج برود و اگر متمكّن نشد تا فوت شد، بايد از تركه اش برای او حج بدهند واگر از سال های قبل استطاعت نداشته، در فرض مزبور مستطيع نشده است.
      [53] م ـ هر گاه زنی با كسب می تواند مخارج خويش را متكفل شود و مخارج حجش را نيز دارد و در صورت رفتن او به حج، شوهرش برای مخارج به زحمت می افتد، اگر به زحمت افتادن شوهر، موجب حرج برای زن نباشد مستطيع است و بايد به حج برود و به زحمت افتادن شوهر مانع استطاعت زن نمی شود.
      [54] م ـ كسی كه در محل خودش مستطيع نيست، واجب نيست به حج برود، هرچند استطاعت حج ميقاتی را داشته باشد، ولی اگر رفت و وقتی به ميقات رسيد استطاعت حج از آن‌جا را با همه شرايط ديگر داشت مستطيع می شود و كفايت از حَجّة الاسلام می كند.
      [55] م ـ كسی كه بعد از استطاعت مالی بدون تأخير، سعی در رفتن به حج داشته و در قرعه كشی شركت نموده و از جهت اينكه قرعه به نامش اصابت نكرده نتوانسته به حج برود مستطيع نشده و حج بر او واجب نيست24 ولی اگر مسامحه كرد و تأخير نمود و در سال های بعد در قرعه كشی شركت كرد، حج بر او مستقر شده است هرچند قرعه به نام او اصابت نكند.
      [56] م ـ كسی كه برای حج نيابتی اجير شده و بعد در همان سال استطاعت مالی پيدا كرده؛25 چنانچه برای حج در آن سال اجير شده باشد، بايد حج نيابتی را به جا آورد و اگر استطاعت او باقی ماند، حج خودش را در سال بعد انجام دهد.
      [57] م ـ در حصول استطاعت فرقی نيست بين اينكه در شهر حج يعنی شوال و ذيقعده و ذی حجه مال پيدا كند يا قبل از آن، بنا بر اين اگر استطاعت مالی پيدا شود و استطاعت بدنی و ساير شرايط موجود باشد نمی تواند خود را از استطاعت خارج كند، حتی در اوائل سال و قبل از ماه های حج.26
      [58] م ـ خدمه كاروان ها كه وارد جده می شوند، اگر ساير شرايط استطاعت را دارند؛ از قبيل داشتن وسايل زندگی بالفعل يا بالقوه و رجوع به كفايت، مثلاً كار و صنعت و غير آن، كه با آن ها می توانند پس از مراجعت ادامه زندگی مناسب خود را بدهند، مستطيع هستند و بايد حَجّة الاسلام به جا آورند و كفايت از حج واجب آنان می كند و چنانچه ساير شرايط را ندارند به مجرد امكان حج، برای آنان استطاعت حاصل نشده است و حج آنان استحبابی است و چنانچه بعداً استطاعت پيدا كردند، بايد حج واجب را به جا آورند و حكم روحانی كاروان نيز همين است ليكن اگر بعد از مراجعت از مكّه نياز به شهريه حوزه دارند مستطيع نمی شوند.27
      [59] م ـ پزشكان يا كسان ديگری كه با مأموريت به ميقات آمده اند و در ميقات جامع شرايط استطاعت هستند، واجب است28 حَجّة الاسلام به جا آورند هرچند كه لازم است مأموريت خود را نيز انجام دهند.

    19. به حاشيه مسأله 40 مراجعه شود.
    20. كسی كه ضروريات زندگی از قبيل مسكن، لوازم خانه، وسيله نقليه و ابزار كار و مانند آن را بيشتر از شأن خود دارد، اگر می‌تواند با فروش آنها و خريد مايحتاج زندگی‌اش، مقدار زائد را صرف مخارج حج كند و اين كار موجب حرج و وهن و منقصت او نمی شود، و مقدار مازاد به اندازه مخارج حجّ و يا مكمّل آن است، بايد اين كار را انجام دهد و مستطيع است. (مناسک حج، م52)
    21. رجوع شود به حاشيه مسأله 40.
    22. در صورتی كه منزل شخصی جزء نيازهای ضروری او باشد و يا مالكيت آن با موقعيت عرفی او مناسب است، با گرفتن پول زمين مستطيع نمی شود هر چند به مقدار مخارج حج و يا مكمّل آن باشد. (مناسک حج،‌ م53)
    23. كسی كه حج بر او مستقر شده، اگر بر اثر پيری يا بيماری قدرت رفتن به حج را ندارد و يا برای او حرج و مشقّت دارد و اميدی به بهبودی و قدرت پيدا كردن بر انجام حج بدون مشقّت را ـ  هر چند در سال های آينده ـ  نداشته باشد، واجب است نايب بگيرد. ولی كسی كه حج بر او مستقر نشده، واجب نيست نايب بگيرد. (مناسک حج، م71)
    24. ولی اگر رفتن به حج در سال های بعد از آن منوط به نام نويسی و پرداخت مبلغی در اين سال باشد، بنا بر احتياط واجب بايد نسبت به اين کار اقدام کند. (مناسک حج، م69)
    25. كسی كه استطاعت مالی ندارد، اگر برای نيابت از ديگری اجير شود و سپس بعد از عقد اجاره به واسطه‌ی مالی غير از مال‌الاجاره مستطيع شود، بايد در آن سال حجّ را برای خود انجام دهد و اگر عقد اجاره او برای همين سال بوده، اجاره باطل است، و در غير اين صورت، بايد حج استيجاری را در سال بعد به جا ‌آورد. (مناسک حج، م64)
    .26 به حاشيه مسأله 55 مراجعه شود.
    27. به حاشيه مسأله 40 رجوع شود.
    28. به شرط آن‌که انجام مناسک حج مزاحم با خدماتی که برای آن اجير شده‌‌اند نباشد. (مناسک حج، م63)

   • استفتائات استطاعت‏
  • نيابت در حج‏
  • حج استحبابى‏
  • اقسام عمره‏
  • اقسام حج‏
  • باب اول: اعمال عمره تمتع‏
  • باب دوم: اعمال حج تمتع
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /