پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

حضرت‎‎ آيت الله‎‎ خامنه اي‎ رهبرمعظم‎ انقلاب‎ اسلامي‎ بعداز ظهر روز چهارشنبــه‎ از قسمت‎ هاي‎ مختلف‎ سد عظيـم‎ كـرخـه‎ در شمـال‎ غربي‎ انديمشك‎ بازديد كـردنـد كـه‎ در ايـن‎ بـازديـد بيــطرف‎ وزيــر نيـــرو و دســت‎ اندركـاران‎ ساخت‎‎ ســد, تـوضـيحـات لازم‎ را ارائه‎ كردند.
در ابتداي‎‎ بازديد مقام‎‎ معظم رهـبـري از سـد كـرخـه‎, وزيـر نيـرو گـزارشـي‎ از اقدامات‎‎‎ صورت گرفتـه‎ بــراي‎ مــديــريــت منابـع‎ آب‎ و ظرفيـت‎ سازي‎ و همچنين‎‎ ميـزان سرانـه‎‎ دسترسي‎ به آب‎ شيرين‎‎‎ در جهـان بيان كرد و گفت‎‎: وضعيت كشورهاي‎ مختلف‎ جهـان‎ از لحاظ دسترسي‎ به‎‎‎ آب‎ شيرين‎ به گونه اي‎ اسـت‎ كه‎‎ در سالهاي‎ آينده كشورها بـا مـشـكــلات‎ جـدي‎ روبرو خواهند شد بنابراين‎ مـديـريـت‎ آبهـاي‎ زيـر زمينـي‎ و مـراقبـت‎ از آنـهـا بسيار حائز اهميـت‎‎ است.
بيطرف‎ همچنين‎ با اشاره‎‎ به توانـايـي‎ بالاي‎ متخصصان‎ داخلي‎‎ در طراحـي و ســاخــت‎ سـدهـاي‎‎‎ بزرگ‎, آماري از رونـد سـدسـازي و نيروگاههاي‎ برق‎ ـ آبي‎ در كشور نيـز ارائه‎ كرد.
همچنين‎ در ادامه‎ تصـاويـري‎ از رونـد ساخت‎ سد كارون‎ 3 به‎ نمايش‎ درآمد.
سد عظيـم‎ كرخـه‎‎ كه بـزرگتــريـن‎ سـد كشـور از نوع سـد خاكي‎‎ با هسته‎ رسي است‎ , به‎‎‎‎ وسيله متخصصان‎ داخلي‎ روي‎ رودخانه كرخه احداث شده‎ و ارتفاع آن‎127 متـر, طول‎ تاج‎ سد 3030 متر و عرض‎ تـاج‎ سـد 12 مـتـر است‎.
در ساخت‎ اين‎‎ سد 13 ميليــون مــتــر مكعب‎ خاكبـردار, ي‎ بيش‎ از 32 ميليون‎ متـر مكعب‎ خاكريزي‎ و يك‎ ميليون‎ و 347 هزار متر مكعب‎ بتن‎ ريزي‎ انجام‎ گرفته‎ است‎.
سد كرخـه‎‎ علاوه بر كنتـرل‎ سيـلابـهـاي‎ مخـرب‎ رودخانه‎‎‎ كرخـه, ساليانه 934 ميليون‎ كيلووات‎‎ ساعت انرژي‎ برق‎ - آبي‎ تـولـيـد و 320 هـزار هـكتـار از اراضـي‎ منـطقــه‎ را آبيـاري‎ مي‎ كند.
حضرت‎‎ آيت اللـه‎‎ خـامـنـه اي‎ در پايان‎‎ بازديد از سد كرخه‎‎ و نيروگـاه ايـن سد, در مصاحبه‎‎ اي‎ ساخت‎ سد عظيـم‎ كـرخـه به‎ دست‎ متخصصان‎ داخلي‎ را بزرگ‎ و بـسيــار بـا ارزش‎ برشمـردند و تصـريــح‎ كـردنــد: انـجـام‎ چنين‎ كار بـا عـظمتــي‎ نشـانگــر هــمـــت‎ و كـارآمـدي‎ جـوانـان‎‎ مـومــن , انقــلابـي‎ و لايــق‎ كشـــور اســت‎ و بــار ديگـر ثـابـت‎ شـد كـه‎ باخودباوري‎ مي‎ توان‎ كارهـاي‎ بـزرگ‎ انـجـام‎ داد.
ايشان‎ با اشاره‎‎ به ساخـت‎ تنها 13 سد قبل‎ از انقـلاب‎ اسلامـي‎‎ و طراحي و ساخـت‎ 72 سـد بعـد از پيـروزي‎ انقـلاب‎ اسـلامـي‎, ايـن‎ توانايي‎‎ داخلي را يك‎ نعمت‎ بزرگ‎ براي‎ كشور و ملت‎ ايران‎ دانستند و افزودند: از جملـه‎ اين‎‎ 72 سد, سد كـارون 3 اسـت‎ كـه‎ يـك‎ سـد بـزرگ‎ بتني‎‎ مي بـاشـد و ظرفيـت‎ و مـيـزان‎ توليـد بـرق‎ آن‎ چند برابر سد دز اسـت‎ كـه‎ شركت‎ هاي‎ خارجي‎ آن‎ را قبل‎ از انقلاب‎ ساخته‎ بودند.
حضرت‎‎ آيت الله‎‎ خامنه ا,ي‎ با تاكـيـد بر اينكه‎‎ به همت‎ نيروي‎ انساني‎ كـارآمـد و انقـلابـي‎‎ كشــور, ايـران‎‎ اكنـون يـكـي از كشورهاي‎‎‎ داراي رتبه‎ بالا در سدسـازي اسـت‎, خاطرنشان‎ كردند : برغـم‎ كـارهـاي‎ بـزرگ‎ و فـراوان‎ انجام‎ گرفتـه‎ , بـخشـي‎ از عـقــب‎ ماندگي‎‎هاي‎ گذشته‎‎ هنوز باقي است‎ كه جبـران‎ آنها نيازمنـد كار بيشتر مي‎ باشد.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /