پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

خطبه اول نماز جمعه

خطبه دوم نماز جمعه

اقامه نمازجمعه تهران - قسمت اول

اقامه نمازجمعه تهران - قسمت دوم

اقامه نمازجمعه تهران - قسمت سوم

اقامه نمازجمعه تهران - قسمت چهارم

اقامه نمازجمعه تهران - قسمت پنجم

اقامه نمازجمعه تهران - قسمت ششم

اقامه نمازجمعه تهران - قسمت هفتم

اقامه نمازجمعه تهران - قسمت هشتم

اقامه نمازجمعه تهران - قسمت نهم

اقامه نمازجمعه تهران - قسمت دهم

پر بیننده ترین