پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

اقتدا هنگام رکوع امام جماعت
اقتدا هنگام رکوع امام جماعت
اگر مأموم زمانی که امام در رکوع باشد اقتدا کند و امام سر از رکوع بردارد، چه وظیفه ای دارد؟