پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت نهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت نهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت شانزدهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت شانزدهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت پانزدهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت پانزدهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت چهاردهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت چهاردهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت سیزدهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت سیزدهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت دوازدهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت دوازدهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت یازدهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت یازدهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت دهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت دهم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت اول

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت اول

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت هشتم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت هشتم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت هفتم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت هفتم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت ششم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت ششم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت پنجم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت پنجم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت چهارم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت چهارم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت سوم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت سوم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت دوم

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت نهم و دهم - قسمت دوم

پر بیننده ترین