پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
محترم‌ترین چیزها نزد خدای متعال
عترت پیغمبر که معدِنِ علم پیغمبر و معدِن علم الهی هستند، دلهای آنها مثل دلِ پیغمبر اکرم مهبِط انوار الهی است، همۀ حقایق در این دلهای پاک و پاکیزه و پرظرفیت از سوی خدای متعال قرار داده شده است.

پر بیننده ترین