پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مناسک حج (امام و رهبرى)

  • پيشگفتار
  • مقدمه‏
  • شرايط وجوب حَجّةالاسلام‏
  • نيابت در حج‏
  • حج استحبابى‏
  • اقسام عمره‏
  • اقسام حج‏
   • صورت حج افراد و عمره مفرده‏
   • صورت حج تمتّع اجمالاً
   • استفتائات اقسام عمره و حج‏
    چاپ  ;  PDF

    استفتائات اقسام عمره و حج


      [184] س ـ شخصی در اثنای عمره مفرده، در شَوط پنجم سعی، مريض شده و نتوانسته است عمره را تمام كند، او را به ايران برده اند و بعد از بهبودی هم نتوانسته به مكّه بيايد، فعلاً وظيفه او چيست؟ توضيح آن‌كه كسی نايب شده كه وظيفه او را انجام دهد و عملی را كه وظيفه او است و او را از احرام خارج می كند به جا آورد.
      ج ـ با فرض اين كه خود شخص نمی تواند مراجعت كند، نايب برای خروج منوب‌عنه از احرام، سعی را تمام كند و آن را اعاده نمايد و به منوب‌عنه خبر دهد كه تقصير نمايد و بعد از تقصير برای طواف نساء نايب بگيرد و توضيح آن‌كه مسأله از موارد حصر نيست، چون شخص مريض فعلاً خوب شده و اين كه نمی تواند به مكّه بيايد از جهت مرض نيست.
      [185] س ـ كسی عمره مفرده به جا آورده و بدون انجام طواف نساء به مدينه آمده است، فعلاً می خواهد برای عمره تمتّع مُحرم شود، آيا جايز است بدون انجام طواف نساء مُحرم شود و بعد از
    انجام عمره تمتّع، طواف نساء را به جا آورد؟
      ج ـ مانع ندارد.
      [186] س ـ اگر فاصله بين دو عمره كمتر از يك ماه باشد، فرموده ايد بايد عمره دوم را به قصد رجا به جا آورد، آيا فرقی هست بين دو عمره مفرده از خودِ شخص و بين دو عمره مفرده ای كه هر دو يا يكی از آن ها به نيابت از ديگران باشد يا نه؟
      ج ـ فرق نمی كند.74
      [187] س ـ اين كه حضرت‌عالی فرموده ايد: اگر فاصله ميان دو عمره كمتر از يك ماه باشد، عمره دوم رجائاً قصد شود، مقصود يك ماه است يا سی روز كامل؟
      ج ـ ميزان يك ماه است،75 و اگر در بين ماه عمره به جا آورده، احتياط مذكور را تا سی روز مراعات كنند.
      [188] س ـ اگر بين دو عمره كمتر از يك ماه فاصله باشد بايد عمره دوم را به قصد رجا انجام دهد، چنانچه عمره دوم نيابت باشد نايب می تواند برای آن اجرت بگيرد يا خير، و چنانچه بر منوب‌عنه انجام عمره مفرده واجب باشد كفايت می كند يا خير؟
      ج ـ لازم است احتياط مراعات شود76 و چنانچه با تذكر به اجير كننده اجرت بگيرد اشكال ندارد.
      [189] س ـ اگر زنی به نيت عمره مفرده مُحرم و بعد از آن عادت شود و در همه روزهايی كه می تواند در مكّه باشد حيض است، برای عمره مفرده بايد چه كند؟ و اگر آن‌جا اعمالی انجام نداده و فعلاً به ايران آمده، چه وظيفه ای دارد؟
      ج ـ در فرض سؤال بايد برای طواف و نماز نايب بگيرد و بقيه اعمال عمره را خودش به جا آورد و چنانچه به ايران آمده، اقدام كند و برگردد و اگر نمی تواند، برای اعمال عمره نايب بگيرد ولی بايد خودش تقصير كند و ترتيب بين آن و ساير اعمال مراعات شود و تا اعمال را به جا نياورد، آنچه به وسيله احرام بر او حرام شده، بر او حلال نمی شود.
      [190] س ـ آيا طواف در عمره مفرده استحبابی، حكمِ طواف واجب را دارد كه بايد نماز آن خلف مقام باشد يا حكم طواف استحبابی را دارد و در هر جای مسجدالحرام می توان نماز آن را خواند؟
      ج ـ حكم طواف واجب را دارد و بايد نماز آن، خلف مقام باشد.
      [191] س ـ انجام عمره مفرده در ماه های حج، پيش از عمره تمتّع جايز است يا خير؟ و در اين مسأله فرقی بين صَرُوره و غير صروره هست يا نه؟
      ج ـ مانع ندارد و فرق نمی كند.
      [192] س ـ تأخير عمره مفرده در حج اِفراد، تا چه وقتی بلا عذر جايز است؟
      ج ـ بايد مبادرت نمايد عرفاً علی الأحوط و تأخير نشود.
      [193] س ـ زنی كه احتمال می دهد خون حيض ببيند و نتواند داخل مسجدالحرام شود، آيا می تواند برای عمره مفرده مستحبی مُحرم شود و اگر خون ديد برای طواف و نماز نايب بگيرد وهمچنين مريض اگر احتمال می دهد نتواند اعمال عمره مفرده را انجام دهد؟
      ج ـ اشكال ندارد و چنانچه وظيفه او نايب گرفتن شد عمل به وظيفه نمايد.
      [194] س ـ همچنانكه عمره مفرده را قبل از عمره تمتّع ولو با كمتر از فاصله شدن يك ماه تجويز فرموده ايد، آيا بعد از عمره تمتّع هم با كمتر از يك ماه فاصله تجويز می فرماييد يا بايد رجائاً انجام شود؟
      ج ـ به قصد رجا انجام شود.77
    □ [195] س ـ كسی كه وظيفه او عمره تمتّع است و ندانسته به نيت عمره مفرده مُحرم شده است تكليف او چيست؟
      ج ـ اگر قصد عمره مفرده كرده، بايد عمره مفرده انجام دهد و بعد عمره تمتّع را به جا آورد و چنانچه اشتباه در تطبيق بوده، تمتّع واقع می شود و صحيح است.
    □ [196] س ـ اگر تقصير را در عمره مفرده جهلاً يا نسياناً به جا نياورد و طواف نساء را نيز ترك كرده و بعد رفته است به مسجد شجره و برای عمره تمتّع مُحرم شده و عمره تمتّع را به جا آورده و بعد متوجه نقص كار خود شده است، تكليف اين شخص با داشتن فرصت برای اعاده عمره تمتّع و نداشتن فرصت چيست؟
      ج ـ در فرض مرقوم چنانچه عمره مفرده را در اَشْهُر حج به جا آورده و می خواهد حج مستحبی به جا آورد، می تواند عدول به عمره تمتّع كند؛ چه وقت برای اعاده عمره تمتّع داشته باشد يا نه.
    ولی اگر حج واجب باشد كفايت نمی كند علی الأحوط و بايد پس از تقصير صحيح به ميقات برود و برای عمره تمتّع مجدداً محرم شود.
    □ [197] س ـ كسی كه حجش بدل به اِفراد شده و بايد بعد از حج، عمره مفرده به جا آورد، اگر سال بعد كه به حج می رود بعد از اعمال حج، عمره مفرده را به جا آورد كافی و مُجزی است يا نه؟
      ج ـ احوط آن است كه تا عمره مفرده را انجام نداده، برای عمره و حج ديگر مُحرم نشود هرچند اگر خلاف كرد، ضرر به صحت عمره و حج او نمی زند.
      [198] س ـ كسانی كه از هند و پاكستان به عربستان می آيند و در مكّه معظّمه مقيم می شوند، آيا حجّشان تمتّع است يا وظيفه ديگری دارند؟
      ج ـ چنانچه به قصد مجاورت در مكّه بمانند و بعد از دو سال مستطيع شوند حكم اهل مكّه را پيدا می كنند، و در غير اين صورت، صور مختلفه ای است كه در تحريرالوسيله ذكر شده است.
      [199] س ـ كيفيت حج قِران را بيان فرماييد، و آيا اين حج بر كدام اشخاص واجب می شود؟
      ج ـ حج قِران واجب تعيينی نيست و چون مورد ابتلا نيست، می توانيد به كتب مفص
    له مراجعه نماييد.78

    74. به حاشيه مسأله 173 مراجعه شود.
    75. اولاً ميزان، تبدّل ماه قمری است و ثانياً به حاشيه مسأله 173 مراجعه شود.
    76. نظر معظّم له ذيل مسأله 173 گذشت.
    77. قصد رجا لازم نيست. (مناسک حج، م11)
    78. حج قِران مانند حج اِفراد است با اين تفاوت که در حج قِران بايد در حال احرام قربانی همراه محرم باشد بنا بر اين در اين صورت قربانی بر او واجب است. همچنين در حج قِران احرام هم با لبيک گفتن محقق می‌شود و هم با اِشعار يا تقليد ولی در حج اِفراد فقط با لبيک گفتن محقق می‌شود. (مناسک حج، م17)

  • باب اول: اعمال عمره تمتع‏
  • باب دوم: اعمال حج تمتع
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /