پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

اجوبة‌الاستفتائات

 • احكام تقليد
 • احکام طهارت
  • احکام آبها
  • احکام تخلّى‏
  • احکام وضو
  • مسّ اسماء و آيات الهى‏
   چاپ  ;  PDF
    
   مسّ اسماء و آیات الهی
    
   س 147. مسّ ضمیرهایی که به ذات باری تعالی بر می گردند مثل ضمیر جمله «بسمه تعالی» چه حکمی دارد؟
   ج. ضمیر حکم لفظ جلاله را ندارد.
    
   س 148. نوشتن اسم جلاله «الله» به صورت «ا...» مرسوم شده است. کسانی که بدون وضو این کلمه را مسّ می کنند، چه حکمی دارند؟
   ج. همزه و نقاط، حکم لفظ جلاله را ندارد، و مس آن بدون وضو، جایز است.
    
   س 149. در جایی که من کار می کنم در مکاتبات خود کلمه «الله» را به صورت «ا...» می نویسند.آیا نوشتن الف و سه نقطه به جای لفظ جلاله «الله» از نظر شرعی صحیح است؟
   ج. از نظر شرعی مانعی ندارد.
    
   س 150. آیا جایز است به صرف احتمال مسّ لفظ جلاله «الله» توسط افراد بدون وضو، از نوشتن آن خودداری نموده و یا به صورت «ا...» نوشته شود؟
   ج. مانعی ندارد.
    
   س 151. نابینایان برای خواندن و نوشتن از خط برجسته ای معروف به خط بریل که با لمس انگشتان خوانده می شود، استفاده می کنند.
   آیا بر نابینایان واجب است که هنگام فراگیری قرآن کریم و مسّ اسماء طاهره که با خط برجسته بریل نوشته شده است، وضو داشته باشند یا خیر؟
   ج. اگر نقاط برجسته علامت حروف هستند، حکم آن حروف را ندارند ولی اگر در نظر عرف آگاه به عنوان خط محسوب شوند، در مس آن ها رعایت احتیاط لازم است.
    
   س 152. مسّ اسم هایی از قبیل عبدالله و حبیب الله بدون وضو چه حکمی دارد؟
   ج. مسّ لفظ جلاله بدون وضو جایز نیست، اگرچه جزیی از یک اسم مرکب باشد.
    
   س 153. آیا جایز است که زن حائض گردنبندی را به گردن بیندازد که نام مبارک پیامبر(صلّی الله علیه وآله) بر آن نقش شده است؟
   ج. به گردن آویختن آن اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط واجب است که اسم مبارک پیامبر(صلّی الله علیه وآله) با بدن تماس نداشته باشد.
    
   س 154. آیا حرمت مسّ نوشته های قرآن بدون وضو اختصاص به موردی دارد که در قرآن کریم باشد، یا شامل مواردی که نوشته قرآنی در کتاب دیگری یا تابلو یا دیوار و غیر آن ها هم باشد، می گردد؟
   ج. حرمت مسّ کلمات و آیات قرآنی بدون وضو اختصاص به قرآن کریم ندارد. بلکه شامل همه کلمات و آیات قرآنی می شود، هرچند در کتاب دیگری یا در روزنامه ، مجله، تابلو، و غیر آن ها باشد.
    
   س 155. خانواده ای به قصد خیر و برکت هنگام خوردن برنج از ظرفی استفاده می کنند که آیات قرآنی از جمله آیةالکرسی روی آن نوشته شده است. آیا این کار اشکال دارد؟
   ج. اگر با وضو باشند و یا غذا را با قاشق از ظرف بر می دارند، اشکال ندارد.
    
   س 156. آیا کسانی که به وسیله دست گاه تحریر اسماء جلاله یا آیات قرآنی و یا نام های معصومین(ع) را می نویسند، باید در حال نوشتن آن ها با وضو باشند؟
   ج. این کار مشروط به طهارت نیست، ولی نوشته ها را نباید بدون وضو مسّ کرد.
    
   س 157. آیا مسّ آرم جمهوری اسلامی ایران بدون وضو، حرام است؟
   ج. اگر در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن بدون طهارت حرام است و در غیر این صورت اشکال ندارد، اگرچه احوط ترک مس آن بدون طهارت است.
    
   س 158. آیا چاپ آرم جمهوری اسلامی ایران بر روی اوراق اداری و استفاده از آن در مکاتبات و غیر آن، چه حکمی دارد؟
   ج. نوشتن و چاپ لفظ جلاله یا آرم جمهوری اسلامی ایران اشکال ندارد، و احوط این است که احکام لفظ جلاله در آرم جمهوری اسلامی ایران هم رعایت شود.
    
   س 159. استفاده از تمبرهای پستی که بر روی آن ها آیات قرآنی چاپ شده است، و یا چاپ لفظ جلاله و اسماء خداوند(عزّ وجلّ) و آیات قرآنی و یا چاپ آرم مؤسساتی که مشتمل بر آیاتی از قرآن کریم است، در روزنامه ها و مجلات و نشریاتی که همه روزه منتشر می شوند، چه حکمی دارد؟
   ج. طبع و نشر آیات قرآنی و اسماء جلاله و امثال آن اشکال ندارد، ولی بر کسی که به دستش می رسد، واجب است که احکام شرعی آن ها را رعایت نماید و از بی احترامی و نجس کردن و مسّ بدون وضوی آنها خودداری کند.
    
   س 160. در بعضی از روزنامه ها اسم جلاله یا آیات قرآنی نوشته می شود، آیا پیچاندن غذا با آنها، یا نشستن بر آن ها و یا استفاده از آنها به جای سفره و یا انداختن آنها در زباله، با توجه به مشکل بودن استفاده از راه های دیگر، جایز است یا خیر؟
   ج. استفاده از این روزنامه ها در مواردی که از نظر عرف، بی احترامی شمرده شود جایز نیست و اگر بی احترامی محسوب نشود اشکال ندارد.
    
   س 161. آیا مسّ نقش کلمات روی انگشترها، جایز است؟
   ج. اگر از کلماتی باشد که شرط جواز مسّ آن طهارت است، مسّ آن بدون طهارت جایز نیست.
    
   س 162. انداختن چیزی که مشتمل بر نام های خداوند است در نهرها و جوی ها چه حکمی دارد؟ آیا این عمل اهانت محسوب می شود؟
   ج. اگر انداختن آن ها در نهرها و جویبارها از نظر عرف اهانت محسوب نشود، اشکال ندارد.
    
   س 163. آیا هنگام انداختن اوراق امتحانی تصحیح شده در زباله یا آتش زدن آن ها، باید اطمینان حاصل شود که نام های خداوند و اسامی معصومین(ع) در آن ها نباشد؟ آیا دور انداختن اوراقی که در یکی از دو طرف آن چیزی نوشته نشده است، اسراف محسوب می شود یا خیر؟
   ج. فحص و بررسی لازم نیست و هنگامی که وجود اسماء جلاله در ورقه احراز نشود، انداختن آن در زباله اشکال ندارد. اما اوراقی که امکان استفاده از آن در صنعت کارتن سازی و مانند آن وجود دارد و یا بر یک طرف آن نوشته شده است و طرف دیگر آن قابل استفاده برای نوشتن است، سوزاندن و دور انداختن آن ها به علت وجود شبهه اسراف، خالی از اشکال نیست.
    
   س 164. اسامی مبارکی که احترام آن ها واجب و مسّ بدون وضوی آن ها حرام است، کدامند؟
   ج. مسّ اسماء و صفات مخصوص ذات باری تعالی بدون وضو حرام است، و احوط الحاق نام های انبیاء عظام و ائمه معصومین(علیهم السلام) به نام های خداوند متعال، در حکم مذکور است.
    
   س 165. راه های شرعی محو کردن اسماء مبارک و آیات قرآنی هنگام نیاز کدامند؟ سوزندان اوراقی که در آن اسم جلاله و آیات قرآنی نوشته شده است، هنگام ضرورت برای حفظ اسرار چه حکمی دارد؟
   ج. دفن آنها در خاک و یا تبدیل آنها به خمیر به وسیله آب اشکال ندارد. ولی جواز سوزاندن آنها مشکل است و اگر بی احترامی محسوب شود، جایز نیست، مگر در صورتی که اضطرار اقتضا کند و جدا کردن آیات قرآنی و نام های مبارک امکان نداشته باشد.
    
   س 166. قطعه قطعه کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنی به مقدار زیاد به طوری که حتی دو حرف آنها به هم متصل نمانده، و غیر قابل خواندن شوند، چه حکمی دارد؟ آیا در محو کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنی و ساقط شدن حکم آنها، تغییر صورت خطی آنها با حذف و اضافه کردن حروف، کافی است؟
   ج. تقطیع به نحو مذکور اگر بی احترامی محسوب شود جایز نیست و در غیر این صورت نیز اگر موجب محو نوشته لفظ جلاله و آیات قرآنی نشود، کافی نیست، همچنان که تغییر صورت خطی کلمات با اضافه یا کم کردن بعضی حروف نیز باعث زوال حکم شرعی حروفی که به قصد نوشتن لفظ جلاله به کار رفته اند، نمی شود. بلی، زوال حکم بر اثر تغییر حروف به نحوی که ملحق به محو حروف گردد، بعید نیست، هرچند احتیاط، اجتناب از مسّ آن بدون وضو است.
    
  • احکام غسل جنابت‏
  • احکام غسل باطل‏
  • احكام تيمم
  • احكام بانوان
  • احکام اموات‏
  • احکام نجاسات‏
  • احکام مسکرات‏
  • وسوسه و درمان آن‏
  • احكام كافر
 • احكام نماز
 • احكام روزه
 • احكام خمس
 • جهاد
 • امر به معروف و نهي از منكر
 • كسبهاى حرام
 • شطرنج و آلات قمار
 • موسيقى و غنا
 • رقص
 • دست زدن‏
 • فيلم و عکس نامحرم
 • آنتن‌هاى ماهواره ‏اى
 • تئاتر و سينما
 • نقاشى و مجسمه سازى
 • سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ
 • هيپنوتيزم
 • بخت آزمايى‏
 • رشوه
 • مسائل پزشكي
 • تعليم و تعلّم و آداب آن
 • حقوق چاپ، تأليف و كارهای هنری
 • تجارت با غير مسلمان
 • كار كردن در دولت ظالم
 • لباس شهرت و احكام پوشش
 • تقليد از فرهنگ غربى
 • تجسّس ، خبرچيني و افشاء اسرار
 • مصرف دخانيات و مواد مخدّر
 • تراشيدن ريش
 • حضور در مجلس معصيت
 • دعا نويسي و استخاره
 • احياء مناسبتهاى ديني
 • احتكار و اسراف
 • احكام خريد و فروش
 • احكام ربا
 • حق شفعه
 • اجاره
 • ضمان
 • رهن
 • شركت
 • هبه
 • دين و قرض
 • صلح
 • وكالت و حواله
 • صدقه
 • عاريه و وديعه
 • وصيت
 • غصب
 • حجر و نشانه‌هاى بلوغ
 • مضاربه
 • احكام بانكها
 • بيمه
 • قوانين و مقررات دولتي
 • وقف
 • احكام قبرستان
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /