สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ศาสนบัญญัติ

 • ตักลีด
  • วิธีการทั้งสาม : เอียฮ์ติยาฏ อิจญ์ติฮาดและตักลีด
  • เงื่อนไขของการตักลีด
   ปริ้นซ์  ;  PDF

   ปัญหาที่ 9: เป็นการอนุญาติหรือไม่ในการที่จะตักลีดตามมุจญ์ตะฮิดที่ไม่ได้ประกาศตัวเป็นมัรเญียะอ์และไม่มี "ริซาละฮ์อะมะลียะฮ์" (ตำราปฏิบัติศาสนกิจของมัรเญียะอ์)?

   คำวินิจฉัย: ถ้าเป็นที่พิสูจน์แล้วสำหรับเขาว่า มุจญ์ตะฮิดที่เขาตักลีดตามนั้นเป็นมุจญ์ตะฮิจที่มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์(ญามิอุลิชะรออิฏ) ก็ไม่มีปัญหาในการที่จะตักลีดตามมุจญ์ตะฮิดท่านนั้น


   ปัญหาที่ 10: เป็นการอนุญาติหรือไม่ในการที่จะตักลีดตามมุจญ์ตะฮิดที่ได้ทำการอิจญ์ติฮาดบทต่างๆ ของฟิกฮ์ไว้ เพียงบทเดียว อย่างเช่น บทที่ว่าด้วยการถือศีลอด หรือบทที่ว่าด้วยการนมาซ ซึ่งเราจะตักลีดตามบทที่ได้วินิจฉัยไว้แล้ว

   คำวินิจฉัย: ฟัตวาของมุจญ์ตะฮิดมุตะญัซซี (มุจญ์ตะฮิดที่ไม่ได้ทำการฮิจญ์ติฮาดบทต่างๆของฟิกฮ์ไว้ทั้งหมด-ผู้แปล-) เป็นหลักฐานสำหรับตัวของเขาเอง ก่อนที่จะอนุญาติให้ผู้อื่นตักลีดตามนั้นยังเป็นปัญหาอยู่ แต่กระนั่นก็ตามความเป็นไปได้ในการอนุญาติก็ยังมีอยู่


   ปัญหาที่ 11: เป็นการอนุญาติหรือไม่ในการที่จะตักลีดตามอุลามาอ์เมืองอื่นที่เราไม่สามารถไปถึงเขาได้

   คำวินิจฉัย: การตักลีดตามมุจญ์ตะฮิด ญามิอุลชะรออิต ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องตักลีดตามมุจญ์ตะฮิดที่เป็นคนเมืองเดียวกันกับมุกัลลิด(ผู้ตักลีด) หรือต้องอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกัน


   ปัญหาที่ 12: ความยุติธรรมที่กำหนดให้กับมัรเญียะอ์และมุจญ์ตะฮิดมีความแตกต่างกับความยุติธรรมที่กำหนดไว้กับอิมามญะมาอะฮ์หรือไม่?

   คำวินิจฉัย: จากการที่ตำแหน่งมัรเญียะอ์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นนอกเหนือจากความยุติธรรมทั่วไปที่ได้กำหนดไว้แล้ว ยังมีเงื่อนไขที่เป็นเอียะฮ์ติยาฏวาญิบอีกว่า เขาจะต้องมีอำนาจเหนืออารมณ์ที่ใฝ่ต่ำและละเมิดของเขา และจะต้องไม่มีความละโมบในดุนยา


   ปัญหาที่ 13: การมีความรู้ทันสถานการณ์และยุคสมัยเป็นเงื่อนไขของการอิจญ์ติฮาดหรือไม่?

   คำวินิจฉัย: เป็นไปได้ว่า ความรู้ประเภทนี้มีบทบาทในบางปัญหา


  • วิธีพิสูจน์การอิจญ์ติฮาด ความเป็นอะอ์ลัม และการได้รับฟัตวา
  • การเปลี่ยนตักลีด(อุดูล)
  • การคงการตักลีด(บะกอ)กับมัรเญียะอ์ที่เสียชีวิตแล้ว
  • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการตักลีด
  • การเป็นมัรเญียะอ์กับการเป็นผู้นำ
  • วลียุลฟะกีฮ์กับฮุกุ่มของฮากิม(ผู้ปกครอง)
 • ฏอฮาเราะฮ์ (การทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติ)
 • นมาซ
 • การถือศีลอด
 • คุมส์
 • ญิฮาด
 • อัมรุบิลมะอ์รูฟ วันนะฮ์อะนิลมุนกัร
700 /